1 Κτίρια Φάρος, Άτλαντας, Προμηθέας και λοιπές κτιριακές εγκαταστάσεις