Όροι Χρήσης

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προσφέρει προς χρήση τη διαδικτυακή της πύλη υπό τους κάτωθι όρους, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης της πύλης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των ιστοσελίδων/ εφαρμογών της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Η χρήση συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών.
1. Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στη διαδιαδικτυακή πύλη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και την τυχόν καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής σε αυτό). Επίσης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπει την πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη.

2. Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία της διαδικτυακής πύλης. Παρόλα αυτά, η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια ή ζημία που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης της διαδικτυακής πύλης από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτής, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση αυτής, από λάθη ή παραλείψεις σε αυτή, από διακοπές της τηλεφωνικής γραμμής, βλάβες του δικτύου ηλεκτροδότησης ή για άλλους λόγους.

3. Οι πληροφορίες οικονομικής ή άλλης φύσης που παρουσιάζονται στη διαδικτυακή πύλη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αναδημοσιεύονται μετά από συνεννόηση με τις αρμόδιες Μονάδες της. Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει την ακρίβεια των πληροφοριών που δημοσιεύονται στη διαδικτυακή πύλη. Ωστόσο, η Επιτελική Δομή δεν ευθύνεται για τυχόν ορθογραφικά ή άλλου είδους λάθη κατά την αναδημοσίευση των εν λόγω πληροφοριών, καθώς και για οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια ή ζημία που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης της διαδικτυακής πύλης ως απόρροια χρήσης των πληροφοριών αυτών. Τα περιεχόμενα της διαδικτυακής πύλης παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο.

4. Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα της διαδικτυακής πύλης θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης η Επιτελική Δομή δεν εγγυάται ότι οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων η διαδικτυακή πύλη τίθεται στη διάθεσή των επισκεπτών/χρηστών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η Επιτελική Δομή δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση η Επιτελική Δομή.

5. Εκτός των αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών και σχεδίων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Κατά συνέπεια, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο τροποποίησης, πώλησης ή εμπορικής εκμετάλλευσης γενικότερα. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής του, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι επισκέπτες/χρήστες κατανοούν και αποδέχονται ότι δεν τους παρέχεται το δικαίωμα να τροποποιούν, πωλούν, μεταπωλούν ή/και εκμεταλλεύονται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο, σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της διαδικτυακής πύλης.

6. Μετά την εξασφάλιση των τυχόν -κατά περίπτωση- απαιτουμένων εγκρίσεων, η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί νομίμως το περιεχόμενο της διαδικτυακής της πύλης, με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες της.