Υποβολή Καταγγελίας

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) / AFCOS, που ιδρύθηκε με τον νόμο 4622/2019, αποτελεί μία ενιαία και ανεξάρτητη αρχή που έχει αναλάβει τον εθνικό συντονισμό για θέματα απάτης στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η αρχή λειτουργεί ως το εθνικό σημείο υποδοχής καταγγελιών για συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα / έργα. Μπορείτε να δείτε περισσότερα για το ρόλο και τις δραστηριότητες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στον διαδικτυακό τόπο aead.gr

Για την υποβολή καταγγελίας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ειδική φόρμα της ΕΑΔ, στη διεύθυνση ΕΑΔ.