Δήλωση Προσβασιμότητας

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

Αυτή η δήλωση έχει ισχύ για το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στο www.epiteliki.civilprotection.gov.gr.

Δήλωση προσβασιμότητας

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας δεσμεύεται να καθιστά προσβάσιμο τον οικείο ιστότοπο καθώς και την εφαρμογή για φορητές συσκευές, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23-09-2020), όπως ισχύει.

Η παρούσα δήλωση προσβασιμότητας εφαρμόζεται στον ιστότοπο www.epiteliki.civilprotection.gov.gr και στην οικεία εφαρμογή για φορητές συσκευές www.epiteliki.civilprotection.gov.gr

Κατάσταση συμμόρφωσης

Ο παρών ιστότοπος καθώς και η ως άνω  εφαρμογή συμμορφώνονται πλήρως προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 39 του ν. 4727/2020 και μερικώς με το πρότυπο WCAG 2.1 (Level AA).

Κατάρτιση της παρούσας δήλωσης προσβασιμότητας

Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης του ιστοτόπου και της εφαρμογής προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και των οδηγιών WCAG 2.1 (Level A και Level AA) πραγματοποιήθηκε με αυτοαξιολόγηση διενεργηθείσα από την ίδια την Υπηρεσία.

Η τελευταία αναθεώρηση της δήλωσης πραγματοποιήθηκε στις 31/10/2022.

Ενεργοποίηση του Μενού Προσβασιμότητας

Το μενού προσβασιμότητας του ιστοτόπου www.epiteliki.civilprotection.gov.gr μπορεί να ενεργοποιηθεί κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του μενού προσβασιμότητας που εμφανίζεται σε σημείο περιμετρικά της σελίδας. Αφού ενεργοποιήσετε το μενού προσβασιμότητας, περιμένετε λίγο για να φορτωθεί το μενού προσβασιμότητας στο σύνολό του.

Υποβολή παρατηρήσεων και στοιχεία επικοινωνίας

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της προσβασιμότητας του ιστοτόπου και της εφαρμογής, πάντα με γνώμονα τη διασφάλιση της ισότιμης και απρόσκοπτης χρήσης από όλους, ανεξάρτητα από τις σωματικές ικανότητες ή την τεχνολογία που διαθέτουν.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδ. β', παρ. 4 του άρ. 42 και στην παρ. 1 άρ. 45 ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23-09-2020), κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει παρατηρήσεις ή αίτηση για ενημέρωση ως προς την κατάσταση συμμόρφωσης ή αίτηση για πληροφορίες που ελλείπουν.

Στην παρούσα Υπηρεσία τα ανωτέρω υποβάλλονται με σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου η οποία αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου epiteliki@civilprotection.gr ή εγγράφως στην ταχυδρομική διεύθυνση ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, Λεωφ. Κηφισίας 37-39, 151 23 Μαρούσι.

Διαδικασία εκτέλεσης

Η απάντηση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο με πρόσφορο τρόπο το συντομότερο δυνατό.

Σε περίπτωσης μη ικανοποιητικής απάντησης ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αποταθεί στις αρμόδιες θεσμικές αρχές, όπως με την υποβολή σχετικής Αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη (https://www.synigoros.gr ).