6 Οχήματα μεταφοράς, δασοπυρόσβεσης και αντιμετώπισης φυσικών και λοιπών καταστροφών για το προσωπικό Γ.Γ.Π.Π., Π.Ε.ΚΕ.Π.Π – ΤΟΚΕΠΠ