Απόφαση Ένταξης για το έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού για την άμεση και την προσωρινή διαμονή πληθυσμού μετά την εκδήλωση καταστροφών» (Κωδικό ΟΠΣ 6010167)