Απόφαση Ένταξης για το έργο «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων έργου για την πρόληψη, άμεση επέμβαση και αντιμετώπιση των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές» (Κωδικός ΟΠΣ 6003436)