Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και ατομικού εξοπλισμού προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος» (Κωδικός ΟΠΣ 6003304)