Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Προμήθεια πλωτών μέσων Διάσωσης και Μεταφοράς Πολιτών» (Κωδικός ΟΠΣ 6003531)