Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Προμήθεια σταθμών επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης και παροχής κλιματολογικών δεδομένων περιοχών ενδιαφέροντος (Radar)» (Κωδικός ΟΠΣ 6002570)