Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του έργου «Πυροσβεστικά οχήματα και λοιπά μέσα για το Πυροσβεστικό Σώμα» (Κωδικός ΟΠΣ 6000922)