ΕΣΠΑ

Στις 16/6/2022 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία» για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 713.757.943 ευρώ δημόσια δαπάνη, εκ των οποίων 570.190.646 ευρώ αποτελεί την κοινοτική συνδρομή από το Ταμείο ΕΤΠΑ.

Κύρια Στρατηγική του Προγράμματος είναι η ενεργοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, που αποτελεί το πλαίσιο στο οποίο συγκλίνουν οι επιχειρησιακές, επιτελικές και υποστηρικτικές δομές Πολιτικής Προστασίας, με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου εθνικού συστήματος πολιτικής προστασίας κάθετης οργάνωσης, το οποίο αφορά σε όλο το φάσμα του κύκλου διαχείρισης κινδύνων και καταστροφών.

Το Πρόγραμμα διαρθρώνεται στις ακόλουθες Προτεραιότητες:

• Προτεραιότητα 01: Εθνική Βάση Δεδομένων Κινδύνων, Απειλών και Απωλειών Καταστροφών (ΣΠ1)
• Προτεραιότητα 02: Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (ΣΠ2)
• Προτεραιότητα 03: Αντιμετώπιση επιπτώσεων ανθρωπογενών κινδύνων – Προστασία Δημόσιας Υγείας (ΣΠ2)
• Προτεραιότητα 04: Αναβάθμιση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού (ΣΠ2)

Αναλυτικό Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία» 2021-2027 μπορείτε να βρείτε εδώ.

Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Προγράμματος μπορείτε να βρείτε εδώ.,

 

Έκθεση για την ανάπτυξη Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνου Καταστροφών (ΕΣΔΚΚ) 

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας εκπόνησε με την τεχνική βοήθεια της Παγκόσμιας Τράπεζας και τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έκθεση για τη διαχείριση του κινδύνου των καταστροφών.

Πρόκειται για μία μελέτη η οποία δύναται να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο του εθνικού διαλόγου με επιστημονικούς εταίρους και εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να δημιουργηθεί ένα παραγωγικό Σχέδιο Δράσης για τη Διαχείριση του Κινδύνου των Καταστροφών.

Το Σχέδιο Δράσης θα αποτελεί ένα δυναμικό κείμενο το οποίο θα προσαρμόζεται στις ανάγκες της κοινωνίας και τους στόχους της εθνικής πολιτικής με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης, της ετοιμότητας και της ανθεκτικότητας έναντι του κινδύνου των καταστροφών και το μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής για όλη τη χώρα.

Η μελέτη αναλυτικά (σε ελληνική και αγγλική έκδοση): 

Έκθεση για τις εισηγήσεις και τις προτάσεις για την ανάπτυξη του ΕΣΔΚΚ για την Ελλάδα 

Input and recommendations for the development of a draft NDRM plan for Greece