Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2021/241 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, δημοσιεύτηκε στις 12.02.2021 στην Επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γενικός στόχος του μηχανισμού είναι η προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της Ένωσης, βελτιώνοντας την ανθεκτικότητα, την ετοιμότητα αντιμετώπισης κρίσεων, την ικανότητα προσαρμογής, το αναπτυξιακό δυναμικό των κρατών μελών και τον μετριασμό των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων της υπάρχουσας κρίσης. Προκειμένου να επιτευχθεί ο γενικός στόχος, ως ειδικός στόχος ορίζεται η παροχή χρηματοδοτικής στήριξης στα κράτη μέλη με σκοπό την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων.

Στη χώρα μας, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» εγκρίθηκε στις 13.07.2021 από το  Συμβούλιο Οικονομικών Δημοσιονομικών Θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (Ecofin). Το  «Ελλάδα 2.0» περιλαμβάνει 106 επενδύσεις και 68 μεταρρυθμίσεις, κατανεμημένες σε 4 πυλώνες και συγκεντρώνει 31,16 δισ. ευρώ εκ των οποίων ευρωπαϊκοί πόροι 30,5 δισ. Ευρώ  (18,43 δισ. ευρώ ενισχύσεις και 12,73 δισ. ευρώ δάνεια) για να κινητοποιήσει 60 δισ. ευρώ συνολικές επενδύσεις στη χώρα στα επόμενα πέντε χρόνια. Το «Ελλάδα 2.0», αποσκοπεί στη μετάβαση σε νέα εποχή σε οικονομικό, κοινωνικό και θεσμικό επίπεδο, μέσω θεμελιωδών αλλαγών οικονομικού υποδείγματος προς ένα πιο εξωστρεφές, ανταγωνιστικό και πράσινο παραγωγικό μοντέλο, με πιο αποτελεσματικό και ψηφιοποιημένο κράτος, λιγότερο γραφειοκρατικό, με δραστικά μειωμένη παραοικονομία, με φορολογικό σύστημα φιλικό προς την ανάπτυξη και με ένα ποιοτικό και αποτελεσματικό δίκτυο κοινωνικής προστασίας, προσβάσιμο σε όλους. 

Το συνολικό ποσό που έχει εγκριθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης για τα έργα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανέρχεται σε 408.446.557,20€  χωρίς ΦΠΑ.