Άξονας 4 Επιχειρησιακός εξοπλισμός και μέσα αντιμετώπισης