Ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στο πλαίσιο της υπ' αριθ. 7499/18-07-2022 (ΑΔΑ: ΕΓΕΨ46ΝΠΙΘ-ΩΨ3 και ΑΔΑΜ: 22PROC010953530) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την κατασκευή ιστοσελίδας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ