Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του έργου με τίτλο : «Σύμβουλος νομικής υποστήριξης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας»» στο πλαίσιο του υποέργου 2 της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5185539_22/06/23