Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάληψη υπηρεσίας "Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Συμβούλου για την υποστήριξη Μονάδας Α’ της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας "_31/03/2023